ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

ดาวโหลดตัวอย่าง ประกาศหนังสือเชิญประชุมฯ ผู้ถือหุ้น ทั้งมติทั่วไป และมติพิเศษ

• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองงบการเงิน (Click Download)
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรืออำนาจกรรมการ (Click Download)
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหนังสือบริคณห์สนธิ์ (Click Download)
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรณีการจ่ายเงินปันผล (Click Download)
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรณีการเพิ่มทุน (Click Download)
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมกรณีเลิกบริษัท (Click Download)
• หนังสือประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัท (Click Download)

ความรู้กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทที่เกี่ยวข้อง – การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา 1175)
1. บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรืออำนาจกรรมการ เช่น ลาออก ล้มละลาย เสียชีวิต เป็นต้น
กฎหมายระบุ: ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

2. บริษัทมีการแก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ
กฎหมายระบุ: ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

3. การชำระบัญชี – กรณีการออกหนังสือนัดประชุมเพื่อยืนยันตัวผู้ชำระบัญชี และอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก
กฎหมายระบุ: ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

4. การชำระบัญชี – กรณีออกหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาการชำระบัญชี
กฎหมายระบุ: ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

5. บริษัทเพิ่มทุน (เป็นมติพิเศษ)
กฎหมายระบุ: ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

6. บริษัทต้องการแก้ไขชื่อและตราสำคัญบริษัท (เป็นมติพิเศษ)
กฎหมายระบุ: ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

7. บริษัทต้องการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท (เป็นมติพิเศษ)
กฎหมายระบุ: ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

8. บริษัทต้องการแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เฉพาะกรณีย้ายข้ามจังหวัด (เป็นมติพิเศษ)
กฎหมายระบุ: ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

9. บริษัทต้องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (เป็นมติพิเศษ)
กฎหมายระบุ: ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

10. บริษัทต้องการลดทุน (เป็นมติพิเศษ)
กฎหมายระบุ: ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

11. การควบบริษัท (เป็นมติพิเศษ)
ขั้นแรก ออกหนังสือนัดประชุม และหลังจากจดทะเบียนแล้วให้ทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้
กฎหมายระบุ: ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

12. การเลิกบริษัท
ในขั้นตอนการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในขั้นตอนขอจดทะเบียนเลิก
กฎหมายระบุ: ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

และเมื่อจดทะเบียนเลิกเสร็จแล้ว
กฎหมายระบุให้ประกาศโฆษณาเลิกในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วันนับจากวันที่เลิกบริษัท

13. การแปลงสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท
กฎหมายระบุ: ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว

14. การเลิกห้างหุ้นส่วน
กฎหมายระบุให้ประกาศโฆษณาเลิกในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วันนับจากวันที่เลิกบริษัท

(Visited 4,173 times, 22 visits today)