ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมและกฎหมายการลงประกาศ

กฏหมายหุ้นส่วนบริษัทฯ ซึ่งมีผลต่อทุกกิจการ (เริ่มใช้ 1 ก.ค. 2551)

หัวข้อวาระการประชุม ข้อบังคับตามกฎหมาย
บริษัท
1.การประชุมสามัญประจำปี (การประชุมงบการเงิน) – ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
2. การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
3. การแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่เฉพาะข้ามจังหวัด (มติพิเศษ) – ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
4. การเพิ่มทุน (มติพิเศษ) – ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
5. การแก้ไขชื่อและตราสำคัญบริษัท (มติพิเศษ) – ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
6. ประชุมการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท (มติพิเศษ) – ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
7. ประชุมการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (มติพิเศษ) – ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
8. การลดทุน (มติพิเศษ) มี 2 ขั้น ที่ต้องลงโฆษณา ดังนี้
ขั้นที่ 1 จะมีการประชุมมติพิเศษออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น – ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม
ขั้นที่ 2 หลังจากจดทะเบียนมติพิเศษแล้ว ทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ – ตัวอย่างหนังสือลงประกาศ
ขั้นที่ 1 ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ขั้นที่ 2 ต้องประกาศโฆษณา 1 คราว ไม่ควรเกิน 1 เดือนหลังจากจดทะเบียนมติพิเศษแล้ว เพราะต้องนับวัน ซึ่งหากท่านปล่อยค้างไว้ 1 ปี มติยกเลิกตามกฏหมาย
9. การควบบริษัท (มติพิเศษ) มี 2 ขั้น ที่ต้องลงโฆษณา ดังนี้
ขั้นที่ 1 ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นที่ 2 หลังจากจดทะเบียนพิเศษให้ควบบริษัท
ขั้นที่ 1 ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ขั้นที่ 2 ต้องประกาศโฆษณา 1 คราวไม่ควรเกิน 1 เดือนหลังจากจดทะเบียน เพราะต้องนับวัน
10. การเลิกบริษัท มี 2 ขั้นตอนที่ต้องลงประกาศ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมเลิกบริษัท – ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม
ขั้นที่ 2 ประกาศเลิก (เมื่อจดทะเบียนเลิกเสร็จแล้ว) – ตัวอย่างหนังสือลงประกาศ
ขั้นที่ 1 ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ขั้นที่ 2 ต้องประกาศโฆษณาเลิก 1 ครั้ง ภายใน 14 วัน นับจากวันที่เลิก
11. การชำระบัญชี – ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
12. การแจ้งการจ่ายเงินปันผล (มาตรา 1204) ในกรณีมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราว
ห้างหุ้นส่วน
1. การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด (เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพแล้วเสร็จ) – ตัวอย่างหนังสือลงประกาศ ต้องประกาศโฆษณา 1 คราว ไม่ควรเกิน 1 เดือนหลังจากจดทะเบียน เพราะต้องนับวัน
2. เลิกห้างหุ้นส่วน (เมื่อจดทะเบียนเลิกเสร็จ) – ตัวอย่างหนังสือลงประกาศ ต้องประกาศโฆษณาเลิก 1 ครั้ง ภายใน 14 วันนับจากวันที่เลิก

สรุป พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ที่ไม่โฆษณาหนังสือพิมพ์

1. การประชุมผู้ถือหุ้น การแจ้งการจ่ายเงินปันผล และการเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัทฯ
มาตรา ๑๗ บริษัทจำกัดใดไม่ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ไม่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น หรือไม่ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากันในคำบอกกล่าวตามมาตรา ๑๑๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

2. การลดทุน
มาตรา ๒๒ บริษัทจำกัดใดไม่โฆษณา หรือไม่มีหนังสือบอกกล่าวความประสงค์จะลด ทุนตามมาตรา ๑๒๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือจัดการลดทุน โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๒๖ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

3. การควบบริษัท
มาตรา ๒๔ บริษัทจำกัดใดไม่โฆษณา หรือไม่ส่งคำบอกกล่าวให้ทราบรายการที่ประ สงค์จะควบบริษัทเข้ากันตามมาตรา ๑๒๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ หรือจัดการควบบริษัทเข้าด้วยกันโดย ฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔๐ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

4. การแปลงสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทฯ จำกัด
มาตรา ๓๑/๑ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดใดไม่โฆษณาหรือไม่มีหนังสือ บอกกล่าวความประสงค์จะแปรสภาพตาม มาตรา ๑๒๔๖/๑ (๒) หรือจัดการแปรสภาพ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔๖/๑ วรรคสอง แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

(Visited 353 times, 1 visits today)